Gasunie in de samenleving

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Onze publieke taak, het zorgen voor een veilige en ongestoorde gasvoorziening, voeren we met aandacht voor onze omgeving uit.

Voor Gasunie zijn maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en maatschappelijke betrokkenheid van groot belang. We vervullen een publieke functie en we leveren met onze activiteiten een belangrijke bijdrage aan de samenleving door te zorgen voor een veilige en ongestoorde gasvoorziening. Dat is onze belangrijkste taak, die we met aandacht voor onze omgeving uitvoeren. Ons beleid en onze doelstellingen ten aanzien van maatschappelijke aspecten van ondernemen waren in 2014 gelijk aan de doelstellingen uit het vorige verslagjaar.

Kernthema’s

Onze MVO-kernthema’s zijn afgeleid van onze strategie en dragen bij aan het bereiken van onze doelstellingen. We hebben onze speerpunten op MVO-gebied weergegeven in het zogenoemde ‘MVO-huis’, waarvan de fundering wordt gevormd door goede prestaties op het gebied van veiligheid, leveringszekerheid en zorg voor onze medewerkers. De prestaties op deze gebieden bepalen het draagvlak voor onze activiteiten, onze licence to operate. Deze prestaties moeten op orde zijn om te kunnen bouwen aan de rest van het huis. De thema’s waarmee we ons extra willen onderscheiden zijn: energietransitie, omgevingsmanagement en footprintreductie/duurzame inkoop. We denken dat deze onderwerpen de komende jaren van groot belang zijn om onze strategie goed te kunnen uitvoeren. We vertellen meer over de activiteiten en resultaten op deze gebieden in Resultaten op het gebied van veiligheid en milieu.

MVO-huis

Energie in transitie

Wij zijn ervan overtuigd dat gas en gasinfrastructuur op veel manieren kunnen bijdragen aan een duurzame energievoorziening. Zij dragen ertoe bij dat de ontwikkeling van hernieuwbare energie zoals wind en zon betrouwbaar en betaalbaar blijft. Door gas in te zetten als flexibele partner voor elektriciteitsopwekking wordt optimaal gebruik gemaakt van reeds bestaande infrastructuur. Bovendien is gas een energiedrager die zich ook ontwikkelt naar een hernieuwbare energievorm door productie van groen gas en waterstof. De eerste stappen bij de ontwikkeling naar een duurzame energievoorziening zijn uitdagend om verschillende redenen, zoals financiering en de stand van technologische ontwikkelingen. We streven ernaar om deze stappen waar mogelijk in samenwerking met andere partijen te zetten, binnen of buiten onze keten. Op die manier willen we de kans van slagen zo groot mogelijk maken. We focussen ons bij het onderwerp energietransitie op de volgende gebieden, die we elders in dit verslag meer toelichten:

  • Power-to-gas
  • Groen gas
  • Break bulk LNG
  • Decentrale energie-opwekking

Strategisch Omgevingsmanagement

In onze werkomgeving hebben we te maken met belanghebbenden uit verschillende delen van de samenleving zoals (lokale) politiek, omwonenden, (natuur)verenigingen etc. met allen hun eigen belangen. Bij onze activiteiten proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met onze omgeving. We streven ernaar om op voorhand zo te identificeren welke problemen, zorgen of bezwaren de omgeving heeft ten aanzien van onze activiteiten, zodat we daarmee zo goed mogelijk rekening kunnen houden. Dat doen we zoveel mogelijk in samenspraak met de betrokken partijen. Hierbij willen we in toenemende mate gebruik maken van een structurele methode ten aanzien van omgevingsmanagement: Strategisch Omgevingsmanagement – SOM. De aanpak via de SOM-methode heeft bij partijen elders in Nederland tot goede resultaten geleid. Het doel is om onze contacten met de omgeving zodanig te organiseren dat we mogelijke tegenstrijdige belangen in een vroegtijdig stadium kunnen herkennen, waarbij het streven is deze gezamenlijk op te lossen.

Bij onze activiteiten proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met onze omgeving.

In 2014 hebben we de SOM-methodiek in onze organisatie geïntroduceerd. We gaan hiermee op kleine schaal aan de slag in enkele projecten, die lopen vanaf 2015. Hierbij kijken we ook naar de positieve ervaringen en resultaten die anderen hebben opgedaan met SOM, waaronder het Havenbedrijf Rotterdam. Ook zijn we begonnen om online middelen in te zetten voor communicatie met onze omgeving, zoals Facebook en Twitter. Met onze nieuwe website Gasuniebouwt.nl geven we betrokkenen direct inzicht in waar we allemaal aan het werk zijn en bieden we de mogelijkheid om eenvoudig met ons in contact te treden. Bij de aanleg van de Nood-Zuid route hebben we hier goede resultaten geboekt en gaven onze stakeholders aan dit te waarderen.

Stakeholderdilemma’s

In ons werk hebben we continu te maken met het afwegen van de belangen van verschillende stakeholders. Onze werkzaamheden gaan soms gepaard met overlast voor de omgeving. Dat leidt tot dilemma’s, die elke keer weer een goede belangenafweging vergen, en een goede dialoog met de rechtstreeks betrokkenen.
In 2014 moesten pijpleidingen en ander materiaal worden getransporteerd ten behoeve van de leidingaanleg tussen de compressorstations Beverwijk en Wijngaarden. Dergelijk transport kan overlast veroorzaken voor de nabije omgeving. We hebben daarover overlegd met verschillende lokale stakeholders, waaronder de gemeente. We hebben gezamenlijk bepaald hoe we deze overlast zoveel mogelijk konden voorkomen of beperken. In dit geval hebben we ervoor gekozen om verkeersbegeleiders in te schakelen, die de transporten op motoren hebben begeleid op de route door Ouderkerk aan de IJssel naar de toerit tot het tracé bij de Kattendijk in Gouderak. Daaraan zijn kosten verbonden, maar het belang van veiligheid en het beperken van overlast voor de omgeving hebben wij prioriteit gegeven. 
Een ander dilemma betreft de aardgasbuffer bij Zuidwending, EnergyStock. De aanleg en vervolgens de uitbreiding van de buffer heeft impact op de directe de omgeving. Daarom hebben we overlegd met onder andere de gemeente en natuurorganisaties hoe we de buffer zo goed mogelijk konden inpassen in de omgeving. We hebben gezamenlijk gekozen voor een landschappelijke inpassing van de installatie en cavernes, waarbij volop aandacht voor flora en fauna is. Voorbeelden daarvan zijn een ooievaarsnest, nestkasten voor valken en  het uitzetten van vissen in de blusvijvers. De blusvijvers zijn daarnaast voorzien van een breed scala aan waterplanten. In het gebied rondom de buffer wordt door een aantal vrijwilligers al jarenlang gewerkt aan een patrijzenproject, waarin geprobeerd wordt een biotoop te creëren waarin patrijzen floreren. Daaraan wilden we bijdragen. We hebben daarom met de betrokken vrijwilligers afspraken gemaakt over de aanplant van bosschages en bessen rondom het station en de cavernes, die een gunstige leefomgeving voor patrijzen vormen. Ook hier moesten we gezamenlijk met de betrokken stakeholders een zorgvuldige afweging maken tussen de kosten en de (landschappelijke/maatschappelijke) baten.

Footprintreductie/duurzame inkoop

Wij proberen de invloed van onze eigen bedrijfsactiviteiten op onze omgeving (footprint) zoveel mogelijk te beperken. Dit raakt de kern van onze bedrijfsvoering. Ons footprintreductieprogramma richt zich op het tegengaan van de uitstoot van broeikasgassen door het beperken en voorkomen van methaanemissies, het nuttig aanwenden van energie en efficiënte verbranding. Dit realiseren wij bijvoorbeeld door de ontwikkeling van meet- en regelstations waarbij geen methaan meer vrijkomt, door onderzoek te doen naar alternatieven voor het afblazen van gas, door hergebruik van afblaasgas en restwarmte van compressoren en door energiebesparing. Met ons footprintreductiebeleid dragen we bij aan de overheidsdoelstellingen: 20% minder CO2 in 2020 (vergeleken met 1990), een jaarlijkse energiebesparing van 2% en 14% duurzame energieopwekking in 2020.

Afgeleid van de CO2-neutraal 2050 doestelling die we samen met andere Europese netbeheerders nastreven, hebben we een aantal footprintdoelstellingen die daaraan bijdragen:

  • Eén van de doelstellingen voor 2014 was het inrichten van een transparante en auditeerbare rapportage voor alle emissiebronnen die zijn geïdentificeerd. Verder hebben we een “gestapelde” doelstelling voor 2014 opgesteld voor het verminderen van de CO2 equivalent emissies. Het eerste niveau daarin is het behalen van 15 kton aan CO2-equivalentemissie. Het tweede niveau, hetgeen een nog grotere uitdaging voor ons betekent, is het bereiken van een emissiereductie van 20 kton aan CO2-equivalenten. Over de resultaten vertellen we elders in dit verslag meer, in Resultaten op het gebied van veiligheid en milieu.
  • In 2020 willen we ten opzichte van 1990 20% directe CO2 emissie (ofwel 93 kiloton CO2-equivalent) hebben verminderd (‘20/20 ambitie’). Dit betreft uitsluitend scope 1 van het GHG-protocol.

In 2030 zullen we onze CO2-emissies met 40% hebben teruggebracht ten opzichte van de emissies die in 1990 zijn opgetreden, gerekend over de volle scope (1, 2 en 3) van het GHG-protocol. Daarnaast onderzoeken we hoe we met onze activiteiten op het gebied van duurzame inkoop kunnen bijdragen aan onze footprintreductiedoelstellingen. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar de toepassing van de CO2-prestatieladder.
Daarnaast willen we met onze inkoopactiviteiten bijdragen aan footprintreductie en onderzoeken we welke mogelijkheden het meest efficiënt zijn. We kopen daarom sinds enkele jaren groen gas in voor onze kantoren (circa 800.000 m3/jaar), maar het grootste deel van ons elektriciteitsverbruik komt voort uit de exploitatie van onze installaties. De reden waarom we dit deel van ons elektriciteitsverbruik nog niet hebben vergroend, is dat daaraan hoge kosten verbonden zijn. Als staatsdeelneming willen we verantwoord omgaan met onze middelen. We hebben in 2014 echter besloten dat we ook dat deel willen vergroenen gezien het belang van een duurzame energievoorziening, en hebben elektriciteitsleveranciers gevraagd om voorstellen te doen voor de levering van groene(re) elektriciteit voor onze installaties. Vanaf 2016 gaan we 100% groene elektriciteit inkopen door middel van certificaten (GVO’s) die de groene oorsprong van de elektriciteit garanderen.

Verankering en verantwoordelijkheid MVO-beleid

Ons beleid en onze activiteiten op het gebied van MVO sluiten aan bij onze strategische doelstellingen. MVO maakt integraal onderdeel uit van onze bedrijfsactiviteiten. De Stuurgroep MVO identificeert kansen en ontwikkelingen op MVO-gebied. De Raad van Bestuur stelt het beleid en de doelstellingen vast en draagt de verantwoordelijk voor beleid en prestaties op MVO-gebied. Het beleid wordt afgestemd met de Raad van Commissarissen. Business units en afdelingen binnen ons bedrijf zijn zelf verantwoordelijk voor input ten aanzien van het MVO-beleid op hun vakgebied, de uitvoering daarvan en de bijsturing. De Raad van Bestuur monitort en evalueert de voortgang van de resultaten.
MVO vormt een vast onderdeel van de targets voor zowel medewerkers als management. De targets worden voorgesteld vanuit de business units en vastgesteld door de RvC. De resultaten worden door de RvC vastgesteld en door een externe accountant geaudit en gevalideerd.
Bij het vaststellen van doelstellingen op het gebied van MVO wordt tevens in overleg met de betrokken afdelingen gekeken of de noodzakelijke randvoorwaarden binnen ons bedrijf voldoende aanwezig en geborgd zijn.

Paul Joosten

Omwonende installatie EnergyStock in Zuidwending

Paul Joosten

Omwonende installatie EnergyStock in Zuidwending

Paul Joosten woont dichtbij de ondergrondse gasopslagfaciliteit in Zuidwending, EnergyStock. Hij is 2,5 jaar geleden met zijn familie verhuisd van het westen naar het rustige noorden. Hij heeft een...

Lees het interview

Paul Joosten woont dichtbij de ondergrondse gasopslagfaciliteit in Zuidwending, EnergyStock. Hij is 2,5 jaar geleden met zijn familie verhuisd van het westen naar het rustige noorden. Hij heeft een technische achtergrond en weet veel van energie. Zijn eigen huis heeft niet voor niets de publieksprijs gewonnen voor het ‘Beste, leukste, aansprekendste energieneutrale huis van NL 2014’.

'Ik heb vrij uitzicht aan de voorkant van mijn huis, en kan bijna tot het volgende dorp kijken. Aan de achterkant ligt EnergyStock, maar daar merken we eigenlijk niets van. Soms zie je ’s nachts het licht van de installatie, maar daar hebben we geen last van.

Het is prettig om te weten wie op de installatie werken. Deze persoonlijke contacten worden door de omgeving erg gewaardeerd.

De communicatie vanuit EnergyStock verloopt heel prettig. Als er iets bijzonders aan de hand is - wanneer er bijvoorbeeld voor werkzaamheden wordt afgefakkeld - dan worden we van te voren geïnformeerd. Ook levert de chef van de installatie regelmatig stukjes aan voor onze buurtkrant, Dorpenkrant 't Tonckeltje. Daar zijn we blij mee. Zo weten we precies waar de installatie voor bedoeld is, hoe hij werkt en welke werkzaamheden zijn gepland.

De omwonenden van de installatie zijn uitgenodigd voor een rondleiding. Omdat ik een technische achtergrond heb, vond ik het leuk om de technische details mee te krijgen. Ook heeft EnergyStock een barbecue georganiseerd voor de buurt toen de werkzaamheden aan de laatste caverne afgerond waren. Het is prettig om te weten wie op de installatie werken. Deze persoonlijke contacten worden door de omgeving erg gewaardeerd.'

Relatie met stakeholders

Een goede relatie met onze omgeving is van groot belang voor onze licence to operate. We onderhouden sterke banden met een groot aantal stakeholders met wie we gemeenschappelijke belangen hebben, zoals de aandeelhouder, vertegenwoordigers uit de landelijke, regionale en lokale politiek, overheden, toezichthouders, medewerkers, de ondernemingsraad, onze klanten, leveranciers, omwonenden, media en natuur- en milieuorganisaties. We streven ernaar de juiste afweging te maken tussen de belangen van alle betrokkenen.

We streven ernaar de juiste afweging te maken tussen de belangen van alle betrokkenen.

Stakeholderportretten

Ook bij het verslagleggen over onze resultaten in ons jaarverslag hechten wij belang aan de mening van onze stakeholders. Daarom hebben wij dit jaar voor het eerst een materialiteitsanalyse en hebben we tien stakeholders uit verschillende groepen gevraagd naar hun mening over de relatie met Gasunie Dit hebben wij opgetekend in stakeholderportretten die op verschillende plekken in dit jaarverslag te lezen zijn. Daarbij willen we opmerken dat klanten voor ons ook een heel belangrijk stakeholdergroep vormen, maar we vanwege ons non-discriminatoir handelen geen klantportretten hebben opgenomen.

Structurele stakeholderdialoog

Intern

Een goede onderlinge communicatie binnen het bedrijf leidt tot een betere samenwerking en verhoogt de betrokkenheid bij ons bedrijf in alle geledingen. Dat is niet alleen een kwestie van een adequate informatievoorziening; ook een dialoog tussen medewerkers bevordert het werkproces en samenwerking. Dit is daarom een speerpunt geworden in ons interne-communicatiebeleid.
Ons intranet methaNet speelt een centrale rol in de interne communicatie. Het is een persoonlijk en interactief instrument: medewerkers kunnen informatie delen, commentaar plaatsen bij de berichten en reageren op elkaars vragen en opmerkingen en gezamenlijk discussiëren.

We organiseren regelmatig medewerkersbijeenkomsten waarin de uitwisseling van informatie over een breed scala aan onderwerpen centraal staat. Er zijn bedrijfsbijeenkomsten met deelnemers uit alle geledingen van het bedrijf, maar ook meer specifieke bijeenkomsten voor afdelingen, business units of leidinggevenden. Aan het begin van elk jaar worden alle medewerkers bijgepraat over de plannen voor het voorliggende jaar. Daarnaast organiseren we themasessies over actuele onderwerpen waarvoor medewerkers zich kunnen aanmelden. In 2014 hebben we dat bijvoorbeeld gedaan over de onderwerpen duurzame inzetbaarheid en strategie.

We betrekken de directe omgeving waar we werkzaam zijn zo veel mogelijk bij onze plannen.

Extern

Met externe stakeholders hebben we vaak een gedeeld belang, zij het soms vanuit verschillende perspectieven. We proberen altijd op een constructieve manier met onze stakeholders in gesprek te blijven en creëren daarvoor verschillende podia en momenten.

Goede relatie met omwonenden

We vinden een goede relatie met omwonenden van leidingen en installaties belangrijk. We zijn eigenaar en beheerder van een van de meest uitgebreide en fijnmazige gastransportnetwerken ter wereld. Ruim 15.500 kilometer leidingen liggen in de Nederlandse en Duitse bodem, onder een van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld. Dat betekent dat we veel ‘buren’ hebben, met wie we graag respectvol omgaan. Op dit vlak hebben we een goede reputatie opgebouwd en die houden we graag in stand. We betrekken de directe omgeving waar we werkzaam zijn zo veel mogelijk bij onze plannen. We creëren mogelijkheden om te komen tot een dialoog, zoals bijvoorbeeld op informatie- en inspraakavonden en Open Dagen. We beschouwen de feedback van onze stakeholders bij deze overlegmomenten als zeer waardevol.

Klanten

Ook met onze klanten, de shippers, onderhouden we nauwe contacten in reguliere bijeenkomsten, die wij jaarlijks voor deze groep organiseren. In 2014 heeft GTS wederom deze zogenaamde ‘Shippermeetings’ georganiseerd. Deze dienen als informatiebijeenkomst en als gespreks- en netwerkplatform. Tijdens de bijeenkomsten wisselen we met klanten van gedachten over ontwikkelingen in de gasmarkt en binnen GTS.

Overheden

Structurele contacten met de overheid vinden vanuit verschillende onderdelen van ons bedrijf plaats. Wetten, regelgeving, beleid en andere overheidsbesluiten hebben veel impact op onze activiteiten; andersom zijn we vanwege onze rol in de energievoorziening een belangrijke gesprekspartner voor de overheid. We willen een inhoudelijke en constructieve partner zijn voor de overheid. Voor de werkzaamheden die we uitvoeren hebben we regelmatig overleg met (lokale) overheden, bijvoorbeeld over wet- en regelgeving en vergunningen. Ook op politiek niveau voeren we regelmatig overleg; dat doen we vooral vanuit onze kantoren in Den Haag, Berlijn, Brussel en Moskou. Onze lokale vertegenwoordiging draagt bij aan een goede langetermijnrelatie met overheidsstakeholders. Anderzijds is het voor overheden makkelijk om via onze lokale vertegenwoordiging, waar veel specialistische kennis is gebundeld, één loket te hebben waar ze terecht kunnen met vragen over gas en het transport daarvan.

Brancheorganisaties

Beleidsthema’s met een grensoverschrijdend of sectoroverschrijdend karakter worden veelal besproken via branche- en overlegorganisaties. Daarom zijn we lid van bijvoorbeeld Netbeheer Nederland, European Network for Transmission System Operators Gas (ENTSOG), the International Group of Liquefied Natural Gas Importers (GIIGNL) en Gas Infrastructure Europe (GIE). Bij veel van deze organisaties zijn we ook vertegenwoordigd in het bestuur.

Stakeholderevent

Wij hechten waarde aan de mening van onze relaties; voor onze activiteiten is het van belang te weten hoe de buitenwereld hier tegenaan kijkt. Dat geldt ook voor het onderwerp energietransitie waarop veel verschillende visies zijn. Daarom hebben wij op 1 oktober 2014 een ‘Groen gas barbecue’ georganiseerd in Madurodam. In informele setting heeft een groep van bijna honderd van onze relaties uit diverse stakeholdercategorieën met ons en met elkaar van gedachten gewisseld over de uitdagingen die we zien op het gebied van duurzaamheid op weg naar 2050, onze strategie en onze doelen. Hoe ziet de wereld er in 2050 uit? Wat eten we en waar komt ons voedsel vandaan? Hoe wonen we en hoe verwarmen we onze huizen? En voor ons, Gasunie: wat vervoeren we door ons netwerk? Aardgas, groen gas, waterstof, iets dat we nu nog niet kennen? Ook leden van onze Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen waren hierbij aanwezig. Uitgenodigd waren niet alleen vertegenwoordigers uit de gasindustrie, maar ook uit de milieu- en duurzaamheidssector. De deelnemers aan het event gaven aan de bijeenkomst te waarderen, inhoudelijk en als netwerkevenement.

Feedback van stakeholders

Klanttevredenheidsonderzoek

In 2014 heeft GTS wederom het jaarlijkse klantonderzoek uitgevoerd. Dit jaar is hiervoor een nieuwe methode gebruikt, waarbij ingezoomd wordt op drivers achter de beoordeling die klanten aan ons geven. Overall hebben shippers een 7,6 gegeven en aangeslotenen een 7,3. Dit zijn de hoogste cijfers van de afgelopen 10 jaar. Om de respons te stimuleren, hebben we toegezegd om het Rode Kruis te steunen met een bijdrage per ingevulde vragenlijst. Wij hebben € 15.000,- kunnen doneren dankzij de hoogste response rate sinds we de klantenonderzoeken uitvoeren. Met name de in 2012 geïntroduceerde customer desk kreeg veel positieve feedback. De resultaten van het onderzoek zullen gebruikt worden voor de verdere verbetering van de dienstverlening aan onze klanten.

Nieuwe podia

We willen een actieve rol spelen in het energiedebat om van gedachten te kunnen wisselen over belangrijke thema’s. Om die reden zoeken we actief contact met stakeholders. Dit betreft in toenemende mate partijen die zich vanuit een maatschappelijke rol (zoals ngo’s en belangengroepen) of functionele rol (waaronder architecten, wetenschappers) bezig houden met de energievoorziening. We bewegen ons hierbij steeds vaker op voor ons nieuwe podia. Zo zijn we actief deelnemer geworden aan het jaarlijkse duurzaamheidsfestival Springtij op Terschelling.

Klachtenafhandeling

We houden bij het uitvoeren van onze activiteiten zo veel mogelijk rekening met onze omgeving. De klachten die bij ons binnenkomen (telefonisch, via e-mail of anderszins), verzamelen we centraal bij de afdeling Corporate Communicatie. We behandelen ze in overleg met de betrokken afdeling. We streven ernaar om dat zo snel mogelijk en naar tevredenheid van alle betrokken partijen te doen.
Klanten van GTS kunnen met klachten terecht bij de GTS Customer Desk.

Marit Koch

Sales specialist Gasunie Transport Services

Marit Koch

Sales specialist Gasunie Transport Services

We zijn een bedrijf met een publieke taak: het verzorgen van veilig en betrouwbaar gastransport. Onze klanten staan daarbij centraal. We vinden het belangrijk dat de onderlinge contacten met hen...

Lees het interview

We zijn een bedrijf met een publieke taak: het verzorgen van veilig en betrouwbaar gastransport. Onze klanten staan daarbij centraal. We vinden het belangrijk dat de onderlinge contacten met hen snel, efficiënt en prettig verlopen. In 2012 hebben we een Customer Desk ingericht, waar onze klanten elke werkdag terecht kunnen. Marit Koch is sales specialist op de afdeling Customer Sales & Service en werkt wekelijks bij de Customer Desk.

Onze klanten staan centraal. We vinden het belangrijk dat de onderlinge contacten met hen snel, efficiënt en prettig verlopen.

'We hebben de Customer Desk ingericht om onze klanten beter tot dienst te kunnen zijn. Ze kunnen altijd bij ons terecht en we handelen hun vragen vlot en professioneel af. We houden bij welke vragen en opmerkingen er binnenkomen. Als dingen regelmatig voorkomen, dan gaan we daarmee aan de slag. Een voorbeeld daarvan is onze website. We begrijpen van klanten dat ze de werkwijze van onze online customer portal soms als omslachtig ervaren. Daarom kijken we nu hoe we deze kunnen verbeteren.

We houden jaarlijkse een klantonderzoek, waarin we vragen naar de mening van onze klanten over GTS in het algemeen. Daarnaast houden we ook een periodieke kwaliteitsmeting specifiek voor de Customer Desk. Want we willen onze dienstverlening continu verbeteren.

Twee keer per jaar organiseren we bijeenkomsten voor onze klanten. Dat is voor ons een belangrijk moment waarop we op een informele manier contact hebben. We delen daar onze voornemens voor het komende halfjaar en we krijgen daar direct feedback op. Omdat onze klanten hebben aangegeven dit soort informele contactmomenten te waarderen, overwegen we om wat vaker dit soort bijeenkomsten te organiseren, misschien in de vorm van een klantendag.'

Frans Talstra

Bestuurslid Dorpsbelangenvereniging Aktie'68 Kommerzijl en omwonende van ons compressorstation in Grijpskerk

Frans Talstra

Bestuurslid Dorpsbelangenvereniging Aktie'68 Kommerzijl en omwonende van ons compressorstation in Grijpskerk

Wel wordt duidelijk dat bij deze grote projecten de betrokken technici en de uitvoerders meteen contact leggen met de bijbehorende instanties, zoals gemeente en brandweer, maar dat men het nabij...

Lees het interview

Wel wordt duidelijk dat bij deze grote projecten de betrokken technici en de uitvoerders meteen contact leggen met de bijbehorende instanties, zoals gemeente en brandweer, maar dat men het nabij gelegen dorp met de inwoners niet altijd direct in beeld heeft. Maar zodra we aan de bel trekken, worden we netjes geïnformeerd. Die informatie kunnen we dan vervolgens publiceren in onze dorpskrant: dat geeft meteen rust in het dorp.

Een goede buur is beter dan een verre vriend.

'Het is niet niks, zo'n installatie naast ons dorp en de omliggende boerderijen, samen met nog geen 600 inwoners. Maar door de landschappelijke inpassing zie je er heel weinig van. Het wordt pas opletten als je merkt, zoals ruim een jaar geleden, dat Gasunie bouwactiviteiten heeft rond de komst van nieuwe compressoren. Gelukkig kunnen we dan met onze vragen terecht bij Gasunie dat ervoor zorgt dat we de installatiechef te spreken krijgen. Deze functionaris stellen we al onze dorpse vragen betreffende overlast zoals extra transporten in de naaste woonomgeving, verandering van geluidscontouren en extra lawaai tijdens het proefdraaien van de nieuwe compressorinstallaties, invloed daarvan op de nabij grazende schapen en koeien en de roedel reeën, de extra verlichting tijdens de bouwwerkzaamheden, het toegankelijk blijven van de fiets- en wandelpaden in het park, enzovoort. Het is voor ons erg prettig dat de installatiechef vervolgens rustig de tijd neemt om de consequenties voor ons dorp te begrijpen en de nodige maatregelen te nemen.

Als bestuur van Dorpsbelangen Aktie'68 stellen we het wel erg op prijs dat Gasunie praktisch met ons regelt dat we proactief van de nodige informatie worden voorzien en onze dorpsgenoten daarvan op de hoogte kunnen brengen. Een goede buur is beter dan een verre vriend.'

Materialiteitsanalyse

Om te bepalen welke onderwerpen voor ons van belang zijn om over te rapporteren hebben we een materialiteitsanalyse uitgevoerd. Een materialiteitsanalyse heeft als doel om samen met belanghebbenden te onderzoeken welke onderwerpen zodanig belangrijk zijn, dat ze hun weg naar het verslag moeten vinden. We hebben voor de volgende stakeholdergroepen ingeschat welk belang zij hechten aan de onderwerpen: aannemers, vergunningverleners, omwonenden van projecten en installaties, beleidsmakers NL, D, EU, belangenorganisaties, klanten, toezichthouders, financiële belanghebbenden en medewerkers. Daarnaast hebben we vastgesteld wat de (potentiële) impact van de onderwerpen is voor Gasunie. Ten slotte hebben we de uitkomsten van de materialiteitsanalyse getoetst bij een vertegenwoordiger van het Ministerie van Financiën. Het is onze ambitie om voor het volgende jaar een externe dialoog te houden om de verticale as vast te stellen.

De analyse is in de volgende matrix verwerkt. 

Alle onderwerpen die op beide assen minimaal een 7 of hoger score (op een schaal van 10) tezamen met de onderwerpen waar wij inschatten dat één of meer belanghebbenden deze een 10 geven, hebben we opgenomen in het jaarverslag. Zowel de structuur als de afbakening en reikwijdte van de verslaggeving hebben we gestructureerd langs de uitkomst van deze analyse. Onderstaande verwijzingstabel laat zien waar we elk onderwerp behandelen.

Onderwerp

Maatschappelijke betrokkenheid

We leveren een positieve bijdrage aan de samenleving vanuit de wettelijke taak die we als gasinfrastructuurbedrijf hebben. Maar we willen meer doen voor de maatschappij, en dat geven we op verschillende manieren vorm. We noemen een paar voorbeelden.

Samenwerking op gebied van archeologie

Soms vinden onze werkzaamheden plaats in gebieden waarvan bekend is of waarvan wordt vermoed dat daar archeologische vondsten zijn gedaan. In zo’n geval werken we samen met archeologisch adviesbureau RAAP om de omgeving eerst te onderzoeken op de eventuele aanwezigheid van archeologische resten.

Sponsoring en donaties

We sponsoren activiteiten en evenementen en schenken donaties. Het gaat dan met name om het ondersteunen van sportactiviteiten voor de jeugd en culturele evenementen in regio’s waar we rechtstreeks actief zijn. Ook organiseren we lezingen op middelbare scholen en universiteiten, onder andere over MVO. We stellen regelmatig kosteloos ons hoofdkantoor en onze cateringfaciliteiten ter beschikking aan voor ons relevante (studenten)organisaties. Ook sponsoren we studentenevenementen door het gratis beschikbaar stellen van producten die verbonden zijn aan de organisatie van congressen. In 2014 hebben we € 315.264 besteed aan sponsoring en € 29.065 aan donaties.
In Duitsland hebben we de Sportivationstag gesponsord: een sportevenement voor gehandicapte kinderen. Ook in 2015 zullen we dit evenement sponsoren. Daarnaast doneren we afgeschreven materiaal, dat nog in prima staat verkeert, aan maatschappelijke verenigingen.

Een groot aantal van onze medewerkers die met de fiets naar het werk gaan, neemt deel aan de landelijke actie Fietsen Scoort.

Initiatieven van medewerkers

Gasunie draagt maatschappelijke activiteiten van medewerkers een warm hart toe en ondersteunt deze. Veel van onze medewerkers doen vrijwilligerswerk voor sportverenigingen, ondersteunen culturele projecten, participeren in (regionale) politiek, spannen zich in voor de toepassing van duurzame energie en zetten zich in voor de leefbaarheid van hun omgeving. Vanuit ons bedrijf dragen we soms in de vorm van sponsoring bij aan hun activiteiten.
Een groot aantal van onze medewerkers die met de fiets naar het werk gaan, neemt deel aan de landelijke actie Fietsen Scoort. Met de opbrengst van deze actie worden duurzame projecten in derdewereldlanden gefinancierd. We verdubbelen het bedrag dat onze medewerkers voor dit goede doel bij elkaar fietsen. In 2014 hebben we zonnepanelen gedoneerd aan een basisschool in de Dominicaanse Republiek (Bella Vista school in Sosúa), in dezelfde regio waar Stichting Fietsen Scoort eerder een andere school heeft geholpen met de aanschaf van zonnepanelen. Door deze zonnepanelen kan de school waar ze worden geplaatst langer open zijn, en kunnen meer kinderen en ook volwassenen onderwijs krijgen.

Week van de Duurzaamheid

In het kader van de Dag van de Duurzaamheid van Urgenda, hebben we in 2014 in Nederland een Week van de Duurzaamheid georganiseerd. Dat hebben we gedaan om onze medewerkers bewust te maken van de diverse activiteiten waar we zelf mee bezig zijn op het gebied van duurzaamheid, en ook om te laten zien wat ze zelf kunnen bijdragen aan verantwoord omgaan met het milieu. Op het programma stonden onder meer een lezing over klimaatverandering, demonstratie van de power-to-gastechnologie, een battle met als thema Duurzame inzetbaarheid en een biologische aanbieding in onze bedrijfsrestaurants. Ook de donatie van zonnepanelen aan een basisschool in de Dominicaanse Republiek maakte hiervan onderdeel uit.

Scholenpakket voor veiligheid

Wanneer we beginnen met grote infrastructurele werken, zoals de aanleg van een leiding of de bouw van een locatie, gaat dit gepaard met veel zwaar verkeer. De chauffeurs zijn getraind om de transporten veilig te laten plaatsvinden. Om de bewustwording over de veiligheid te verhogen, hebben we een scholenpakket samengesteld dat we toesturen aan de basisscholen die zich bevinden in de omgeving van de werkzaamheden. We hebben meegewerkt aan een aflevering van het jeugdprogramma ‘Het Klokhuis’. Hierin leggen we uit waarvoor gastransport dient en hoe dit op een veilige manier plaatsvindt. Het grootste deel van dit materiaal is voor iedereen toegankelijk op onze website.

Om de bewustwording over de veiligheid te verhogen, hebben we een scholenpakket samengesteld.

Kunst

We geloven dat kunst in de kantooromgeving kan bijdragen aan een aangename werkomgeving voor onze medewerkers. We hebben daarom een bescheiden kunstcollectie die verspreid hangt over onze kantoren in Nederland en Duitsland. Ieder jaar worden meerdere exposities in het hoofdkantoor georganiseerd. Voor veelal jonge kunstenaars biedt dit een mooi podium. In 2014 hebben we € 32.210 besteed aan kunst.

Bijenproject met Wageningen University Research

Samen met de Wageningen University Research (WUR) doen we onderzoek naar het woongebied van wilde bijen. Wilde bijen zijn belangrijk voor de agrarische sector, maar de bijensterfte neemt toe in Nederland. Dat komt onder meer omdat ze hun leefgebied steeds verder zien verdwijnen. Daarom hebben we samen met WUR de handen ineen geslagen: we onderzoeken of industriële gebieden met enkele aanpassingen geschikt gemaakt kunnen worden als leefgebied voor dit soort bijen. We doen graag aan dit onderzoek mee, omdat we ons betrokken voelen bij de agrarische sector in Nederland. Veel van onze leidingen liggen tenslotte onder landbouwgrond. Een van onze locaties en verschillende leidingtracés zijn ingericht als leefgebied, onder meer door een bloemmengsel in te zaaien en nestgelegenheden aan te leggen. Enkele Gasunie-medewerkers zijn door een onderzoeker getraind om data te verzamelen, die door WUR worden verwerkt. Het project is in 2012 begonnen en 2014 was het laatste meetjaar. In het eerste kwartaal van 2015 zullen de resultaten bekend worden gemaakt.

Bijenhotels voor medewerkers

Bij Gasunie Deutschland wilden de medewerkers zelf ook iets doen voor de bij. Door medewerkers van een sociale werkplaats in de buurt van Hannover zijn bijenhotels gemaakt in de vorm van Gasunie-markeringspalen. Medewerkers konden deze aanschaffen voor thuis, om hiermee hun tuin een stukje bijvriendelijker maken; wij betaalden de helft van de aanschafkosten. Veel collega’s hebben een bijenhotel aangeschaft.