Strategie

Strategie en ontwikkelingen

We hebben een publieke taak en ons doel is om vanuit deze taak een veilige, betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening mogelijk te maken. De rol hierin van gasinfrastructuur vormt de basis voor onze strategie. Met de verbindende rol die onze infrastructuur inneemt, spelen we in op de energiebehoeften van klanten en consumenten. Om hieraan te kunnen blijven voldoen, werken wij innovatief en grensverleggend op het gebied van energie, en van (aard)gas in het bijzonder. Daarbij willen we waarde creëren voor zowel onze aandeelhouder als de maatschappij.
De aspecten die in dit proces van waardecreatie een rol spelen, hebben we opgenomen in ons waardecreatiemodel. Om onze strategie te kunnen realiseren, hanteren we een businessmodel waarmee we zo goed mogelijk kunnen inspelen op kansen en risico’s in de markt en waarde kunnen genereren voor onze stakeholders.

De wensen van onze klanten vormen een belangrijk uitgangspunt bij onze dienstverlening.
We willen onze leidende Europese positie uitbouwen. We zoeken daarbij waar mogelijk samenwerking met partners. Zowel nationaal als internationaal. In onze strategie houden we rekening met de kansen, risico’s en uitdagingen van de snel veranderende energiemarkt. We voeren regelmatig omgevingsanalyses uit om te zorgen voor een goede aansluiting tussen onze strategie, onze doelstellingen, ons businessmodel en de actualiteit.

Met de verbindende rol die onze infrastructuur inneemt, spelen we in op de energiebehoeften van klanten en consumenten.

Ontwikkelingen in onze omgeving: omgevingsanalyses

De positie van aardgas staat onder druk. Dat heeft verschillende oorzaken, zoals de afnemende gasproductie in Noordwest-Europa. Daarnaast vinden in Nederland discussies plaats over de afhankelijkheid van Russisch gas, de winning van schaliegas en de aardbevingenproblematiek.
In de woningsector wordt soms overwogen of nieuwe woningen op het gasnet moeten worden aangesloten of hun energie volledig uit andere bronnen halen. Daarnaast staan er gascentrales in Europa stil vanwege de forse concurrentie van steenkool, mede dankzij lage CO2 -prijzen.
Door overproductie van duurzame energie uit wind en zon, met name in Duitsland, zijn de prijzen op de elektriciteitsmarkt gedaald waardoor het rendement van elektriciteitscentrales onder druk staat. Grote internationale utiliteitsbedrijven bezinnen zich op hun toekomstige businessmodel, zoals E.On, dat heeft aangekondigd de onderneming op te splitsen in een deel met daarin de conventionele elektriciteitscentrales en een ander deel met een combinatie van distributienetwerken en duurzame elektriciteitsproductie.
In december 2014 heeft Rusland aangekondigd dat ze afziet van de aanleg van de South Stream leiding via de Zwarte zee en Bulgarije naar Oostenrijk. Rusland overweegt nu een leiding naar Turkije. Voorlopig blijft Nord Stream dus de enige zeeverbinding tussen Rusland en West-Europa.
De gevolgen van deze ontwikkelingen voor de West-Europese gasvoorziening zijn nog onduidelijk.

Dit alles draagt bij aan onzekerheid over de toekomst van gas in de Europese energievoorziening, hetgeen het voor spelers in deze markt soms lastig maakt besluiten te nemen over vaak grote investeringen met een looptijd van vaak tientallen jaren.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor ons?

We monitoren ontwikkelingen in de markt nauwkeurig. We houden hier rekening mee bij de jaarlijkse evaluatie van onze strategie. We stellen de strategie bij als we daarvoor aanleiding zien.
We zien dat de verwevenheid van de Nederlandse en Duitse gasmarkt met omringende gasmarkten verder toeneemt. De nationale doelstellingen van een betrouwbare en betaalbare gasvoorziening worden daardoor in steeds grotere mate bepaald en beïnvloed door Europese doelstellingen. Besluitvorming vindt steeds meer op Europese schaal plaats. Deze ontwikkelingen zorgen dat we een Europese focus moeten hebben, waarbij samenwerking met Europese partners belangrijker wordt.

In het duurzame energiesysteem van de toekomst zullen verschillende soorten gassen, elektriciteit en warmte gezamenlijk een rol spelen en elkaar beïnvloeden. Door het aan elkaar koppelen van de sterke punten van gas, elektriciteit en warmte, kunnen de zwakke punten die deze energiedragers afzonderlijk hebben, worden opgelost. Gasinfrastructuur zal hiertoe andere soorten gassen, zoals waterstof, moeten kunnen invoeden en er zullen koppelingen moeten worden aangebracht tussen de nu gescheiden gas-, warmte- en elektriciteitssystemen. We geloven dat een hybride systeem voor de toekomst de beste oplossingen biedt. Een voorbeeld van zo’n hybride systeem zien we bij de verwarming van huizen waarbij een elektrische warmtepomp en een HR-ketel op gas met elkaar gecombineerd worden, zodat piekmomenten kunnen worden opgevangen. Met andere belanghebbenden zijn we studies gestart naar de mogelijkheden en de uitdagingen die komen kijken bij de integratie van de verschillende energiesystemen, de invoeding van nieuwe gassen en de aanpassingen die eventueel aan het gasnetwerk nodig zijn.  

Door het aan elkaar koppelen van de sterke punten van gas, elektriciteit en warmte, kunnen de zwakke punten die deze energiedragers afzonderlijk hebben, worden opgelost.

Strategische pijlers

Om onze strategie te kunnen realiseren, sturen we op drie strategische pijlers die bijdragen aan het mogelijk maken van een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening:

  • Het optimaliseren van de waarde van onze bestaande assets
  • Het versterken van onze leidende positie als grensoverschrijdende gasinfrastructuuronderneming in Europa
  • Het mogelijk maken van de transitie naar duurzamer energiegebruik

Optimaliseren van de waarde van onze bestaande assets

Onze gasinfrastructuuractiviteiten staan centraal in onze activiteiten. We leggen de nadruk op het uitvoeren van de wettelijke taken van netbeheerders GTS en Gasunie Deutschland, waarmee we bijdragen aan een goed functionerende gasmarkt. Wij zorgen via onze netbeheerders voor het beheer en de ontwikkeling van het gastransportnet door het aanbieden van transport- en aanverwante diensten, kwaliteitsconversie en het borgen van de leveringszekerheid.
We hebben daarbij als uitgangspunt operational excellence: veiligheid, betrouwbaarheid en doelmatigheid.

Versterken van onze leidende positie als grensoverschrijdende gasinfrastructuuronderneming in Europa

In een steeds verder consoliderende markt gaan we de uitdaging aan onze leidende positie als grensoverschrijdende gasinfrastructuurspeler te behouden en waar mogelijk te versterken. We willen ervoor zorgen dat onze infrastructuur voor marktspelers de voorkeursroute is voor hun gastransport, zodat onze assets zo goed mogelijk benut worden. Bovendien versterken we hiermee onze positie als aangewezen gesprekspartner voor regelgevende instanties. Daarmee zijn wij in staat positieve invloed uit te oefenen ten behoeve van adequate regelgeving. Onze positionering als innovatieve dienstverlener draagt hier ook aan bij.
In het afgelopen jaar hebben we intensief gewerkt aan mogelijke samenwerking met andere gasinfrastructuurbedrijven om te komen tot een verdere verbreding van de gasrotonde, mede door een vergroting van de aanvoer- en doorvoermogelijkheden van gas.

Mogelijk maken van de transitie naar meer duurzaam energiegebruik

De vraagstukken op het gebied van energie en duurzaamheid zijn uitdagender dan ooit. Op weg naar een schonere energietoekomst die haalbaar, maar ook betrouwbaar en betaalbaar is, willen we kansen benutten. We geloven in een duurzame toekomst waarin een blijvende rol voor gas is weggelegd. In 2014 hebben we onze ambities op het gebied van duurzaamheid verdiept en vastgelegd in een zogenoemde Roadmap to Green. Wij focussen hierbij op groen gas, power-to-gas, warmtevoorziening in de gebouwde omgeving en carbon capture, transport and storage (CCTS). Als de maatschappij een keuze maakt voor CCTS zullen wij dat mogelijk helpen maken.

Klaus-Dieter Borchardt

Directeur Interne Energiemarkten EC, Europese Commissie

Klaus-Dieter Borchardt

Directeur Interne Energiemarkten EC, Europese Commissie

Klaus-Dieter Borchardt heeft een duidelijke visie ten aanzien van onze toekomstige energiemix. Gas zal volgens hem een belangrijke onderdeel uitmaken van deze mix, maar dan als efficiënte back-up...

Lees het interview

Klaus-Dieter Borchardt heeft een duidelijke visie ten aanzien van onze toekomstige energiemix. Gas zal volgens hem een belangrijke onderdeel uitmaken van deze mix, maar dan als efficiënte back-up voor het steeds grotere aandeel duurzame energiebronnen en in de transportsector.

‘Ik zie een mooie toekomst weggelegd voor de Europese energiemarkt.  Ik zet me in voor een interne energiemarkt met goed functionerende grensoverschrijdende handelsvoorschriften, efficiënte infrastructuurnetwerken voor gas en elektriciteit en niet-discriminerende toegankelijkheid voor alle partijen. Een goed functionerende interne energiemarkt trekt investeringen aan, helpt bij het succesvol bestrijden van de energiecrisis, is een drijvende kracht achter groei, banen en leveringszekerheid van energie, en brengt de Europese klimaat- en energiedoelstellingen binnen bereik.

Gas zal een belangrijk onderdeel uitmaken van onze toekomstige energiemix als efficiënte back-up voor het steeds grotere aandeel duurzame energiebronnen.

Mijn huidige inspanningen zijn erop gericht om de gasmarkt te openen en vrije gashandel mogelijk maken in de 28 landen van de Europese Unie. Over 30 jaar zullen we beschikken over een extreem dichte, robuuste en goed ontwikkelde gasinfrastructuur. Infrastructuurbedrijven zouden meer moeten samenwerken over de grenzen heen, ook met de distributienetwerkbeheerders. Vooral om te zorgen voor een vrije stroom van gasmoleculen door heel Europa. In crisissituaties zouden zij over een veel groter arsenaal aan gereedschappen moeten kunnen beschikken om in tijden van crisis beter te kunnen sturen, ook aan de vraagkant – op een gecoördineerde manier en op regionaal of zelfs Europees niveau.

Infrastructuurbedrijven zoals Gasunie zijn essentieel. Niet alleen voor het opzetten van de Europese interne energiemarkt, maar ook voor het ontwikkelen, onderhouden en beheren van de infrastructuur. Ik denk dat we in de toekomst een verdere concentratie van infrastructuur zullen gaan zien, die zal resulteren in een nog sterkere positie voor bedrijven zoals Gasunie.’